Nou pataje enfòmasyon sou resous ak sèvis ki ka ede vwazen nou yo jwenn asistans legal, sekirite lojman, gadmanje manje, òganizasyon kominotè, ak plis ankò.

MWAYE RESOUS LA

<aside> 🌐 The Resource Hub

</aside>

Mwaye resous nou an (sou Google Drive, an Anglè) se yon fèy kalkil òganizasyon lokal ki ede:

RESOUS MANJE KOMINOTE

<aside> 🌐 Regional Food Resources

</aside>

**Lis resous manje rejyonal yo** nou an (sou Google Drive, an Anglè) se yon fèy kalkil sèvis pou asistans manje ijans, tankou: