JWENN ÈD POU PEYE LWAYE

Lokatè k ap viv nan Somerville, Medford, Boston, ak lòt vil yo kalifye pou jwenn asistans finansye gratis pou peye lwaye. Kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon w, pwopriyetè w la pa kapab mete w deyò; se sèlman yon jij ki ka mete w deyò.

Pou jwenn asistans finansye gratis pou peye lwaye a, kontakte sèvis sa yo nan vil ou a:

Somerville

Medford

Boston

<aside> ✅ Pou jwenn èd finansye gratis nan vil ou a, tcheke baz done Pwogram Asistans pou Lwaye Ijans CHAPA oswa kontakte MAMAS nan **[email protected].**

</aside>